MUDr. Renáta Aiglová, Ph.D.

Vystudovala všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.V současnosti pracuje na I. interní klinice-kardiologické ve Fakultní nemocnici v Olomouci. Vědou a výzkumem se zabývala už jako studentka, v rámci doktorského studijního programu se věnovala tématu Význam endomyokardiální biopsie v diagnostice a léčbě pacientů s neischemickou kardiomyopatií. Je členkou České kardiologické společnosti, České internistické společnosti a European Society of Cardiology.
MUDr. Robert Bém, Ph.D., MHA

Je vedoucí ambulance Kliniky diabetologie IKEM. V roce 2002 dokončil studium na 1. LF UK v Praze a od téhož roku pracuje v Centru diabetologie IKEM. Atestaci z diabetologie a endokrinologie složil v roce 2011. Disertační práci Ph.D. obhájil v roce 2009 a MHA získal v roce 2019. Je aktivní v českých i mezinárodních odborných společnostech, je bývalým předsedou podiatrické sekce České diabetologické společnosti. Pravidelně publikuje v českých i zahraničních časopisech, přičemž dvě publikace získaly ocenění České diabetologické společnosti za nejlepší zahraniční publikace za rok 2006 a 2010. Ve výzkumu se věnuje problematice syndromu diabetické nohy a technologiím v diabetologii.
Bc. Milan Bergman

Je členem Odboru informatiky IKEM už více než 20 let. Vystudoval Vysokou školu manažerské informatiky a ekonomiky. V současnosti pracuje na pozici správce softwarových aplikací, zejména ekonomického systému QI.  Od roku 2018 se podílí na projektu 3D tisku modelů lidských orgánů v roli technologa a také zajišťuje post-processing jednotlivých výtisků. V současnosti se snaží o další rozvoj a rozšíření 3D tisku takovým způsobem, aby mohl být dobře uplatněn
v celém spektru organizačních útvarů IKEM.
doc. Ing. Radim Burget, Ph.D.

Je docentem na VUT v Brně a je vedoucí laboratoře umělé inteligence. Dlouhodobě se zabývá výzkumem umělé inteligence a v posledních letech se specializuje na oblast e-zdravotnictví. Byl zodpovědným řešitelem řady výzkumných projektů, které zahrnují projekty financované na evropské (např. H2020, Interreg) a národní (MPO, MVČR, GAČR, TAČR a další) úrovni nebo i soukromě financované.
Ing. Milan Blaha, Ph.D.

Milan Blaha byl v září 2021 jmenován náměstkem ministra zdravotnictví pro informační a komunikační technologie. V této pozici se zaměřuje zejména na oblast IT a elektronizace zdravotnictví. Je absolventem oboru Informatika se zaměřením na lékařskou informatiku na Fakultě elektrotechniky a informatiky na Vysokém učení technickém v Brně, titul Ph.D. získal ve specializaci Biomedicínská elektronika a biokybernetika. V minulosti působil na Akademii věd ČR nebo ve Fakultní Thomayerově nemocnici. V Institutu klinické a experimentální medicíny byl pracovníkem v datovém centru institutu, kde se podílel na návrhu, vývoji a realizaci nemocničního informačního systému. Ten získal několik významných ocenění. Před nástupem na ministerstvo zdravotnictví pracoval jako zástupce ředitele Ústavu zdravotnických informací
a statistiky pro IT a komunikaci. Mimo jiné se podílel na věcném návrhu Zákona o elektronizaci zdravotnictví a na výstavbě Národního zdravotnického informačního systému. Podílel se také na návrhu a realizaci informačních systémů souvisejících s epidemií covid-19. Je akademicky aktivní, je autorem či spoluautorem několika desítek odborných publikací.
prof. Martin R. Cowie, MD, MSc, FRCP, FRCP (Ed), FESC, FACC.

Martin Cowie je profesorem kardiologie a čestným konzultantem pro kardiologii v Royal Brompton and Harefield NHS Foundation Trust.  Po absolvování aberdeenské univerzity v roce 1989 se profesor Cowie vzdělával v Londýně v oboru kardiologie a epidemiologie a získal magisterský titul v oboru epidemiologie na London School of Hygiene and Tropical Medicine. Jeho doktorát se zabýval epidemiologií srdečního selhání ve Velké Británii. Po krátkém pobytu ve Skotsku se
v roce 2001 vrátil na Imperial College a nastoupil na katedru kardiologie v National Heart & Lung Institute, jeho klinická praxe probíhá v Royal Brompton Hospital v Chelsea. Spolupracuje s britským ministerstvem zdravotnictví, Národním institutem pro zdraví, Komisí pro kvalitu péče a ministerstvem dopravy (je členem lékařského poradního panelu). Je zakládajícím členem a bývalým předsedou Britské společnosti pro srdeční selhání a zasedá také ve správní radě Asociace pro srdeční selhání Evropské kardiologické společnosti. Zabývá se hodnocením zdravotnických technologií
a poskytování účinné a efektivní péče pacientům se srdečním selháním se zvláštním zaměřením na nové technologie. Cowie je autorem celé řady publikací a textů, včetně kapitol o srdečním selhání pro Oxford Textbook of Medicine, Cardiovascular Medicine a Essential Cardiology.
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Ladislav Dušek vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity, obor Obecná biologie, v roce 1991.
Od dokončení doktorského studia v roce 1994 (obor Ekologie) se věnuje analýze biologických a klinických dat, stochastickému modelování a dále od roku 1999 také zdravotnické informatice, elektronizaci zdravotnictví a numerické epidemiologii. Titul RNDr. získal v roce 2002 z oboru Chemie životního prostředí. Od r. 2018 je profesorem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, obor Lékařská biologie. Je garantem studijního oboru Matematická biologie. Od roku 2014 působí jako ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. V této funkci inicioval a dokončil vývoj nového Národního zdravotnického informačního systému (NZIS), který je v současnosti plně funkční a má nové legislativní zázemí. Je jedním ze spoluautorů věcného návrhu zákona o elektronizaci zdravotnictví, který byl v srpnu 2021 přijat oběma komorami Parlamentu ČR. Ladislav Dušek je členem tří odborných společností a sedmi vědeckých rad významných institucí. Pracuje jako zástupce ČR v řadě mezinárodních organizací, mimo jiné je zapojen do vedení společné akce EU v boji proti nádorovým onemocněním. Je držitelem řady národních i mezinárodních ocenění, včetně cen za významné vědecké práce. Scientometrie registruje více než 330 odborných prací s více než 5 100 citacemi,
H index 42.
James Elliman BSc (Hons), MSc.

James Elliman je v současné době doktorandem na katedře informatiky Durhamské univerzity ve Velké Británii. Specializuje se na generování syntetických B-mode ultrazvukových snímků pro školení a rozvoj lékařů. Získal bakalářský a magisterský titul v oboru informatiky na Wolverhamptonské univerzitě, před zahájením doktorských studií zde i vyučoval po dobu dvou let.
Bc. Martin Friebel

Je absolventem bakalářského studia na Fakultě elektrotechniky Českého vysokého učení technického v Praze obor softwarové inženýrství. Od roku 2001 pracuje v IKEM na odboru informatiky, nyní na pozici správce aplikací a systémový administrátor. Také se podílí na 3D tisku v IKEM vytvářením modelů.
doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D., FRCS, FEBS

Je přednostou Kliniky transplantační chirurgie IKEM. Po ukončení 3. lékařské fakulty UK pracoval na chirurgickém oddělení v FTN a získal atestaci z chirurgie 1. stupně. Následně během působení v IKEM na klinice transplantační chirurgie získal atestaci z chirurgie 2. stupně a titul Ph.D. v oboru chirurgie. V roce 2004 vyhrál konkurz na pozici konzultanta Renal Transplantation & General Surgery, Director of Living Donor Kidney Transplant Program Renal Transplant Unit, St George’s Hospital NHS Trust, Universtiy of London. Přednostou Kliniky transplantační chirurgie
v IKEM se stal v roce 2011. Je velkým inovátorem ve svém oboru, je iniciátorem a hlavním organizátorem zavádění nových a unikátních transplantačních a operačních metod, zavádění nových programů včetně např. párových výměn ledvin od žijících dárců, studii transplantace dělohy od zemřelých i žijících dárkyň, transplantace jater od žijících dárců. Propaguje nejnovější technologie a jejich zavádění v medicíně, v současné době například VR a 3D tisk u dárců ledvin, jater, u operací nádorů jater včetně malých dětí.
prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Martin Haluzík je přednostou Centra diabetologie v IKEM. Od ukončení Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v roce 1994 pracoval až do roku 2016 na III. interní klinice 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. V letech 2000-2002 působil jako Visiting fellow v National Institute of Diabetes, Digestive and Kidney Disease, NIH v Bethesdě, USA. Klinicky se zabývá diabetologií a obezitologií. Jeho hlavními výzkumnými zájmy jsou mechanizmy vzniku diabetu 2. typu a jejich ovlivnění, dále endokrinní funkce tukové tkáně a gastrointestinálního traktu a využití nových technologií v prevenci a léčbě obezity a diabetu. Zabývá se také mechanizmy působení bariatrické chirurgie a novými endoskopickými možnostmi léčby obezity a diabetu 2. typu.
Je autorem 10 knih, 15 kapitol v českých a anglických monografiích, více než 300 odborných a řady populárně vědeckých článků a držitelem řady českých i mezinárodních cen za výzkumy v diabetologii a obezitologii včetně Ceny ministra zdravotnictví za rok 2010, Čestného uznání ministra zdravotnictví za rok 2012, Lantus Young Investigator Prize za rok 2010, Ceny České učené společnosti za rok 2004 za významné objevy v diabetologii a řady dalších. Je členem předsedou výboru České obezitologické společnosti a členem výboru České diabetologické společnosti a České internistické společnosti. Je šéfredaktorem časopisů Journal of Endocrinology a Journal of Molecular Endocrinology.
Ing. Antonín Hlavinka

Je náměstkem informačních technologií ve Fakultní nemocnici Olomouc, kde má mimo jiné na starosti zavedení národního systému elektronického zdravotnictví (eHealth) Olomouckého kraje, včetně portálu pro pacienty i lékaře s primární funkcí výměny a sdílení elektronické zdravotní dokumentace pacientů mezi poskytovateli zdravotních služeb po celé ČR. Je předsedou Výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti ve FNOL a jeden ze zakladatelů resortní iniciativy pro koordinaci kybernetické bezpečnosti resortu zdravotnictví „hSOC“. Dále je koordinátorem ICT aktivit Národního telemedicínského centra – NTMC, které je od roku 2019 kompetenčním centrem Ministerstva zdravotnictví pro telemedicínu a je významným partnerem ministerstva zdravotnictví v zavádění klinické telemedicíny v ČR. Od roku 2022 je vedoucím Centra digitální medicíny při Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde má na starosti strategii vzdělávání studentů lékařských oborů v oblasti digitálního zdravotnictví a pokročilých a inovačních technologií.
prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC

Josef Kautzner je absolventem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Odbornost ve vnitřním lékařství (atestace I. a II. stupně) získal na II. Interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a za 3letého pobytu v Londýně a stáže v Houstonu. Od roku 1996 pracuje v Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze, od roku 2001 je přednostou Kliniky kardiologie IKEM a v roce 2021 se stal přednostou Kardiocentra.Je předním odborníkem v oblasti katetrizační ablací srdečních arytmií, autorem nebo spoluautorem více než 400 vědeckých prací.
Jeho H-index dosáhl letos hodnoty 63 s 20654 citacemi.
doc. Ing. Pavel Král, Ph.D.

Pavel Král je docentem na Katedře informatiky a výpočetní techniky Západočeské univerzity v Plzni (ZČU). Je také vedoucím výzkumné skupiny NLP výzkumného centra NTIS na téže univerzitě. V roce 2007 získal titul Ph.D. na Katedře informatiky a výpočetní techniky na ZČU a zároveň na Univerzitě Henri Poincaré v Nancy (Francie). Jeho výzkum je orientován na zpracování přirozeného jazyka a rozpoznávání vzorů se zaměřením na sémantickou analýzu, rozpoznávání dialogových aktů, analýzu dokumentů a OCR. Publikoval více než 60 výzkumných článků v prestižních mezinárodních časopisech a na konferencích. Na ZČU je rovněž zodpovědný za specializaci Zpracování přirozeného jazyka v magisterském studijním programu Informatika a její specializace.
Ing. Vladimír Kryštof

Pracuje v roli Business Development Managera společnosti CompuGroup Medical Česká republika, u které v předchozích letech vedl projekt vývoje nové generace ambulantního software. Elektronizaci zdravotnictví se věnoval
i v předchozích angažmá. Od roku 2005 aktivně vykonává praxi jako soudního znalce, v minulosti se podílel na hodnocení evropských projektů Ministerstva zdravotnictví. Je absolventem VUT v Brně, členem Komory soudních znalců ČR, působí v rámci IHE ČR, spolupracuje jako lektor IPVZ.
Ing. Tomáš Mikolov, Ph.D.

Tomáš Mikolov je český vědec pracující v oblasti umělé inteligence a strojového učení.Mezi jeho nejznámější projekty patří vytvoření nových modelů neuronových sití pro modelovaní přirozeného jazyka, které vedly
k průlomovému zlepšení řady aplikací jako je například automatické rozpoznávání řeči a strojový překlad.
V současné době patří k nejcitovanějším českým vědcům, jeho články mají přes sto tisíc citací.
prof. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D.

Po ukončení studií na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1997 získal atestaci v oblasti kardiochirurgie
a titul Ph.D. v oboru kardiovaskulární patofyziologie člověka. Od roku 2000 působí v pražském IKEM, kde v roce 2017 převzal vedení Kliniky kardiovaskulární chirurgie. V následujícím roce byl jmenován profesorem kardiochirurgie na 1. LF UK v Praze. Je autorem více než 150 mezinárodních odborných článků a knih se zvláštním zaměřením na transplantace srdce a mechanickou srdeční podporu. Působí jako aktivní člen řady mezinárodních odborných projektů a společností. Zároveň byl v roce 2020 zvolen zástupcem šéfredaktora prestižního časopisu The Journal of Heart and Lung Transplantation.
Ing. Jaroslav Ptáček, Ph.D.

V roce 2003 dokončil Jaroslav Ptáček studium na Katedře dozimetrie a aplikací ionizujícího záření v oboru Jaderné inženýrství se zaměřením Radiační fyzika v medicíně. V rámci výzkumného úkolu a diplomové práce se zaměřil na nukleární medicínu. Po skončení studia nastoupil na pozici radiologického fyzika na Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany ve Fakultní nemocnici Olomouc. V roce 2006 složil specializační zkoušku v oboru Fyzika a přístrojová technika
v nukleární medicíně a je tedy klinickým radiologickým fyzikem pro tento obor. V roce 2009 se stal vedoucím Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany, na kterém v současné době pracuje celkem 12 radiologických fyziků, techniků, asistentů, biomedicínských inženýrů a jiných odborných pracovníků. Jeho pracoviště svojí činností poskytuje podporu
v oblastech fyzikálních, technických a také v oblasti radiační ochrany pro nukleární medicínu, radiodiagnostiku
a radioterapii ve Fakultní nemocnici Olomouc a organizuje specializační vzdělávání radiologických fyziků v nukleární medicíně a radioterapii.  V roce 2009 zahájil doktorandské studium v oboru Radiologická fyzika na Katedře dozimetrie
a aplikace ionizujícího záření FJFI, ČVUT Praha, které úspěšně ukončil. Od roku 2006 do 2018 byl členem výboru České společnosti fyziků v medicíně, v letech 2010-2018 na pozici předsedy společnosti. Je stálým organizátorem ESMPE škol EFOMP konaných od roku 2013 na KDAIZ. Od roku 2017 se aktivně zapojil do činností EFOMP (European Federation of Organisations for Medical Physics) postupně na pozicích Assistant Secretary General (2017), Secretary General
(2018-2020) a Treasurer (2021-2023)
Ing. Petr Raška, MHA

Petr je 6 let vedoucím odboru informatiky IKEM.  Celou svou profesní kariéru se zaměřuje na inovativní a pro uživatele přínosné projekty. Aktuálně je zodpovědný za dohled nad strategií informačních technologií pro IKEM, za rozvoj a realizaci cílů oddělení IT. Provádí studie proveditelnosti s cílem určit nejlepší využití technických zdrojů. Na práci v IKEM ho baví, že se může společně se skvělým týmem podílet na inovativních a inspirativních projektech, které posouvají české zdravotnictví a mají přímý dopad na lidské životy.
Mgr. Matěj Röder

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2016 pracuje na Oddělení imunogenetiky
v IKEM na pozici odborný pracovník v laboratorních metodách. Zde se mimo jiné podílí na implementaci moderních vyšetřovacích a analytických metod do rutinního provozu. Účastní se výzkumných projektů na poli imunogenetiky
a histokompatibility a je spoluautorem několika publikací. Již od svého nástupu se podílí na pregraduálním
a postgraduálním vzdělávání, zejména imunologů, ale i dalších odborných laboratorních pracovníků.
David Sibřina BA (Hons), MSc.

David Sibřina působí v IKEM jako specialista pro operační plánování ve virtuální realitě od ukončení magisterských studií výpočetní medicíny na univerzitě v anglickém Sheffieldu v roce 2020. Během nich pracoval pro  místní Oddělení infekcí, imunity a kardiovaskulárních onemocnění na grafické simulaci různých stadiích poškození koronárních tepen. Momentálně se primárně věnuje výzkumu a klinické implementaci operačního plánování ve virtuální realitě v oborech jaterní chirurgie. Dále se zabývá použitím technologií virtuální reality pro měření rotačních profilů dolních končetin a simulace výsledků osteotomií. Je držitelem ceny David Evans Memorial Prize for Innovation za nejlepší technickou kreativitu předvedenou v bakalářské práci udělenou akademickou radou při zakončení bakalářského studia na univerzitě v anglickém Derby v roce 2019. Získal také plné stipendium na doktorská studia od Britské rady pro výzkum – EPSRC na durhamské univerzitě. Je členem výzkumné skupiny VIViD.
Ing. Lucie Súkupová, Ph.D. EACMPE

V roce 2008 dokončila studium Radiologické fyziky na Českém vysokém učení technickém a v roce 2012 úspěšně obhájila dizertační práci. Od roku 2007 pracovala ve Státním ústavu radiační ochrany a od roku 2012 pracuje v IKEM jako klinický radiologický fyzik se specializací na Radiodiagnostiku a intervenční radiologii. Již více než deset let se podílí na pregraduálním i postgraduálním vzdělávání nejen radiologických fyziků, ale i dalších pracovníků se zářením. V roce 2018 publikovala svoji první monografii. Je předsedkyní České společnosti fyziků v medicíně, členkou Pracovní skupiny pro lékařské ozáření MZČR a dalších mezinárodních společností.
Tomáš Studeník, MSc MBA

Je radikální inovátor a městský hacker. Tomáš zlepšuje nemocnice, továrny, města. Šéfuje konzultační společnosti Insane Business Ideas. Časopisem Computer World byl vyhlášen TOP IT osobností roku 2020. Je autorem projektu THEAITRE, kde umělá inteligence napsala po 100 letech od premiéry R.U.R. Karla Čapka jako první na světě divadelní hru. Od roku 2021 Tomáš vyučuje spolu s děkanem Fakulty informatiky a managementu na Univerzitě Hradec Králové kurz Vědy o selhání. V roce 2022 Tomáš založil první středoevropský inkubátor Caelestinus zaměřující se na větší využití technologií ve zdravotnictví.
Mgr. Michal Štýbnar

Michal Štýbnar pracuje v Národním telemedicínském centru (NTMC) jako projektový manažer a dále se podílí na výuce telemedicíny na Univerzitě Palackého v Olomouci. V rámci projektů se soustřeďuje zejména na aspekty komunikace
s lidmi, ať se již jedná o zdravotnický personál či pacienty. Spoluvytváří podobu webového rozhraní i aplikace, která je
v NTMC vyvíjena pro chronicky nemocné pacienty. Dále se specializuje na telemedicínu v paliativní péči.
doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.

Je český právník a vysokoškolský pedagog. Působí jako docent na katedře občanského práva a koordinátor Centra zdravotnického práva na Právnické fakultě UK v Praze. Je členem poradního Kolegia ministra zdravotnictví pro zdravotnické právo, rozkladové komise Ministerstva zdravotnictví ČR, zasedá v dozorčí radě Spojené akreditační komise, o.p.s. Je spoluautorem knihy Informovaný souhlas, učebnice Občanské právo hmotné 1 nebo Občanský zákoník – Komentář (Wolters Kluwer ČR). V roce 2017sautorským kolektivem pod jeho vedením vznikla kniha Zdravotnické právo (Wolters Kluwer). Od roku 2010 vede vlastní advokátní kancelář, která v současné době poskytuje právní služby na celém území České republiky v rozsahu generální praxe. Zaměřuje se na komplexní právní služby a poradenství v oblasti práva občanského, obchodního, pracovního a správního včetně práva trestního. Specializace je pak zaměřena především na oblast zdravotnického – medicínského práva.
prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc, FESC, FACC, MBA

Miloš Táborský působí od roku 2009 jako přednosta KV centra a I. interní kliniky kardiologické Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Je absolventem I. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,
v letech 2015–2019 byl předsedou České kardiologické společnosti, zastával řadu funkcí v rámci Evropské kardiologické společnosti, aktuálně je členem výboru Council on Stroke ESC. Kromě arytmologie je jeho životním koníčkem komplexní výuka kardiologie, vydal odborných 17 knih, poslední dílo: digitální forma Kardiologie 2023 společně s p.
prof. Kautznerem a p. prof. Linhartem  vychází právě v těchto dnech. Je zakladatelem Národního telemedicínského centra FNOL. Právě chystá vydání nové komplexní  učebnice Digitální medicína 2022. Přišel s ideou konference Czech Digital Summit, která reprezentuje to nejlepší z digitální medicíny v České republice a bude pokračovat i v následujících letech.
prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Je v současnosti přednostou přednostou Transplantačního centra a Kliniky nefrologie v IKEM. Studium na Fakultě všeobecného lékařství v Praze dokončil v roce 1991 a po promoci nastoupil jako vědecký aspirant do IKEM na III. Interní výzkumnou základnu, pozdější Kliniku nefrologie. Astestaci z vnitřního lékařství složil v roce 1994 a atestaci z nefrologie v roce 1998. V letech 1997-1998 absolvoval dlouhodobou stáž v Transplantační laboratoři v německém Essenu. Disertační práci obhájil v roce 1999. V roce 2005 byl jmenován docentem a v roce 2009 profesorem pro obor vnitřní lékařství na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2007 je přednostou Kliniky nefrologie a od roku 2017přednostou Transplantačního centra v IKEM. Kromě klinické práce se věnuje také postgraduálnímu vzdělávání
a vědecké práci v oblasti trans plantací orgánů a nefrologie. Je vedoucím Subkatedry nefrologie IPVZ a vedoucím Transplantační laboratoře v IKEM.
9 jeho školenců úspěšně obhájilo disertační práce a byl jim udělen titul Ph.D., dalších 7 studentů v tuto chvíli vede. Je řešitelem grantů vědeckých agentur ČR a EU s transplantační tématikou. Je častým zvaným řečníkem národních a mezinárodních kongresů, postgraduálních kurzů akonferencí. Doposud publikoval mimo jiné 229 článků, je hlavním autorem 6 monografií. Je také aktivní v českých i evropských odborných společnostech, je bývalým předsedou České nefrologické společnosti a předsedou Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP, je členem výboru Spolku lékařů českých v Praze. Je také členem redakčních rad zahraničních i českých odborných časopisů.